அனைத்து visitors249759
Bungalow Reservation

அவசர எண்
காட்சியகங்கள்
ஜ.தொ.கா. வெளியீடுகள்
ஜ.தொ.கா. செய்திகள்

Follow Us On Twitter - Image
Facebook Image
செய்திகள் ஃப்ளாஷ்!
வனவிலங்கு
பாதுகாக்கப்பட்ட
பொருளடக்கம்
jQuery Easy Modifications Report
error: the local Migrate library is selected but there is no local version path
re-ordered header libraries
removed JCaption
removed jQuery.noConflict();
removed if (jQuery) jQuery.noConflict();
removed 1 empty script tag(s)
removed jQuery library https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.2/jquery.min.js
removed jQuery library https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js
added the jQuery library http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8/jquery.min.js
added the script /plugins/system/jqueryeasy/jquerynoconflict.js
replaced 1 $(document).ready(function() script declaration(s) with jQuery(document).ready(function($)
removed 2 empty script tag(s)
removed 279 blank line(s)
Execution time (in seconds): 0.094923734664917